Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
İqtisadiyyat
|

Ağsu

Yerli gəlirlər

 

 Göstəricilər  Proqnoz  Hesabat  İcra faizi
 Ümumi gəlirlər  2767,1  1597,082  57,7
 Ondan:      
 Vergilərdən daxilolmalar      
 a) əhalidən tutulan gəlir vergisi  767,0  773,947  100,9
 O cümlədən fiziki şəxslərdən gəlir vergisi    772,685  
 b) mənfəətdən (gəlirdən) vergi  80,0  48,473  60,5
 O cümlədən müəssisə, birlik və təşkilatların mənfəətindən vergi  80,0  48,473  60,5
 v) mülkiyyətdən vergilər  83,0  12,729  15,3
 O cümlədən:      
 Hüquqi şəxslərdən torpaq vergisi  32,8  10,085  30,7
 Hüquqi şəxslərdən əmlak vergisi  50,2  2,644  5,2
 q) mal və xidmətlərdən alınan vergi  1683,1  667,309  39,6
 O cümlədən:      
 Əlavə dəyər vergisi  1341,8  468,515  34,9
 Aksiz  51,3  9,03  17,6
 Sadələşdirilmiş vergi  290,0  189,759  65,4
 Vergi olmayan gəlirlər      
 Dövlət rüsumu  41,5  42,3  101,9
 İcarə haqqı  15,0  4,293  28,6
 Dövlət əmlakının satışından daxilolmalar    2,434  
 Sair daxilolmalar  97,5  45,607  46,7

 

Büdcə

 Göstəricilər  Proqnoz  Hesabat
 Mədaxil- cəmi 11942,999  10509,282
 O cümlədən subsidiya  9175,899  8912,200
 Xərclər - cəmi  11942,999  10368,916
 O cümlədən:    
 Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri  952,433  876,701
 Elm xərcləri  12,952  7,147
 Təhsil xərcləri  7736,391  6506,504
 Səhiyyə xərcləri  1620,746  1425,692
 Sosial təminat xərcləri  0,859  0,859
 Mədəniyyət və incəsənət xərcləri  438,990  382,509
 Bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri xərcləri  16,854  12,691
 Gənclər siyasəti tədbirləri xərcləri  7,524  5,630
 Mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri  1083,753  1083,073
 O cümlədən:    
 Mənzil təsərrüfatı xərcləri  128,044  127,963
 Kommunal təsərrüfatı xərcləri  580,709  580,340
 Yol təsərrüfatı xərcləri  375,000  374,768
 Sair xərclər  71,497  68,180

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

 Ümumi məhsul buraxılışının həcmi  min manat  71663,7.
 Adambaşına düşən ümumi məhsul buraxılışının həcmi  min manat  1013,1
 Sənaye məhsulunun ümumi həcmi  min manat  1661,50
 Sənaye məhsulunun qeyri-dövlət bölməsində həcmi  min manat  629,00
 Kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi  min manat  45311,00
 Tikinti  min manat  3914,40
 Nəqliyyat  min manat  2245,70
 Rabitə  min manat  298,70
 Ticarət  min manat  18232,40
 Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar  min manat  4019,0
 Bundan:    
 Sənaye  min manat  1782,90
 Kənd təsərrüfatı  min manat  
 Tikinti  min manat  651,80
 Nəqliyyat  min manat  
 Rabitə  min manat  850,30
 Ticarət  min manat  30,00
 Sosial sahə ( təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər siyasəti, idman və s.)  min manat  268,10
 Digər sahələr  min manat  435,90
 Əhalinin gəlirləri  min manat  72612,00
 Adambaşına düşən gəlirlər  manat  1026,51
 Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi  min manat  9775,00
 Orta aylıq əmək haqqı  manat  173,10
 Əhalinin xərcləri  min manat  66075,00
 Adambaşına düşən xidmətlər  manat  138,19
 Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi  min manat  61388,60
 Mənzil fondu  min kv. m.  859,83
 Adambaşına düşən mənzil fondu  kv. m  12,16